മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സംമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സംമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷനില്‍ വാങ്ങി.DC ബുക്ക്സ്സാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.സുകുമാര്‍ അഴിക്കോടിന്‍റെ അവതാരികയോടെ,മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളും നോവലികളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും ആത്മകഥയുമായി 1350 പേജുകളോടെ 2 വോള്യമായാണ് സമാഹാരം പുറത്തിറങ്ങിയത്.മുഖവില 1400/-.പ്രീ പബ്ലിക്കേഷന്‍ വില 899/-.

വിരേന്ദ്രകുമാറിന്‍റെ ഹൈമവതഭൂവില്‍ തീര്‍ത്തിട്ട് ഇതിന്‍റെ വായന തുടങ്ങണം.


2 thoughts on “മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സംമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>