രക്തം ദാനം നല്കി നേടിയ പുരസ്കാരം.

രക്തം ദാനം നല്കി നേടിയ പുരസ്കാരം..
വിദ്യയിലെ NSS ക്ലബിലെ രമേശ് സാറിനും ഊര്‍ജ്ജസ്വലരായ മറ്റ് അഗംങ്ങള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..

{ഇന്നലത്തെ[27-06-2011] മാതൃഭൂമി(തൃശ്ശൂര്‍) നഗരത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത}

One thought on “രക്തം ദാനം നല്കി നേടിയ പുരസ്കാരം.

  1. manoj.k.mohan

    ഒപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് വഴി രക്തം ദാനം ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ ഞാനും അഭിമാനിക്കുന്നു. :)

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>