ചീരക്കുഴി ഷഷ്ടി മഹോല്‍സവം – വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ കാവടിയാട്ടം

ഫെബ്രവരി 1 ന് നടന്ന മകരഷഷ്ടി മഹോല്‍സവത്തില്‍ നിന്ന്….

ചൂരക്കാട്ടുകര, അടാട്ട്,പേരാമംഗലം,ചിറ്റിലപ്പിള്ളി,പുറണാട്ടുകര,പുത്തിശ്ശേരി,ആമ്പക്കാട് എന്നീ ദേശങ്ങളാണ് ഉത്സവപങ്കാളികള്‍.

കാവടി അഭിഷേകം ആണ് മുഖ്യ ആഘോഷം. പൂക്കാവടി,പീലിക്കാവടി,മാമാങ്കക്കാവടി ,യടക്കം നാന്നൂറില്‍ പരം കാവടികള്‍ അണി നിരന്നു.നാദസ്വരം,ശിങ്കാരിമേളം,ബാന്‍ റ്റ് മേളം തുടങ്ങിയവ അകമ്പടിയായി.

തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്‍, പട്ടത്ത് ശ്രീക്ഷ്ണന്‍, ഗുരുവായൂര്‍ വലിയ കേശവന്‍,മംഗലം കുന്ന് അയ്യപ്പന്‍,പാറമേക്കാവ് ദേവീദാസന്‍,തിരുവമ്പാടി കുട്ടിശങ്കരന്‍,…..തുടങ്ങിയ ഗജവീരന്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്ത എഴുന്നെള്ളിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>