മീനുകള്‍

മലഞ്ഞീൽ, ആരൽ, കോലാൻ, പച്ചമുള്ളൻ, പൂവാലിപ്പരൽ, കരിപ്പിടി, കരിമീൻ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചത്

ജൈവസമ്പത്തുകൊണ്ടു് സമ്പന്നമാണ് കേരളം. പശ്ചിമഘട്ടവും അറബിക്കടലും നാല്പത്തിനാലു് നദികളും  കായലുകളും നെൽപ്പാടങ്ങളും എണ്ണമറ്റജീവികൾക്ക് ആവാസവ്യവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കുകയാണിവിടെ. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം നശിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത തലമുറയ്ക്കു കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ജൈവ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ജൈവവിധ്യത്തിന്റെ അറിവു് എത്തിയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യവും. അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ ഈ പേജ്
സമർപ്പിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന/പുസ്തകങ്ങളെഴുതുന്ന നിരവധി ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ /വെബ്സൈറ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെക്കൂടാതെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിലെ തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കൂടി കാണുക.

ക്രമം ചിത്രം മലയാളനാമം ആഗ്ലേയനാമം ശാസ്ത്രനാമം കുടുംബം
1 Megalops cyprinoides2.jpg പാലാൻ Indo-Pacific tarpon Megalops cyprinoides Megalopidae
2 Anguilla bengalensis bengalensis.jpg പാണ്ടൻ മലിഞ്ഞീൽ Indian mottled eel Anguilla bengalensis bengalensis Anguillidae
3 Nuvola camera.svg കറുത്ത മലിഞ്ഞീൽ Indonesian shortfin eel Anguilla bicolor bicolor Anguillidae
4 Notopterus notopterus43.JPG അമ്പട്ടൻ വാള Grey featherback Notopterus notopterus Notopteridae
5 Nuvola camera.svg പാവുകൻ Barilius canarensis Cyprinidae
6 Nuvola camera.svg വരയൻ പാവുകൻ Barilius gatensis Cyprinidae
7 Nuvola camera.svg പുള്ളിപ്പാവുകൻ Barilius bendelisis Cyprinidae
8 Nuvola camera.svg വലിയ മത്തിപ്പരൽ Salmophasia acinaces Cyprinidae
9 Nuvola camera.svg ചെറുമത്തിപ്പരൽ Boopis Razorbelly Minnow Salmophasia boopis Cyprinidae
10 Nuvola camera.svg പെരുമത്തിപ്പരൽ Bloch Razorbelly Minnow Salmophasia balookee Cyprinidae
11 Nuvola camera.svg വയമ്പ് (മത്സ്യം) Amblypharyngodon melettinus Cyprinidae
12 Nuvola camera.svg വരയൻ ചീല Laubuca fasciata Cyprinidae
13 Laubuca laubuca Day.png മത്തി ചീല Indian glass barb Laubuca laubuca Cyprinidae
14 Nuvola camera.svg പുള്ളിച്ചീലൻ Dadio Laubuca dadiburjori Cyprinidae
15 Zebrafisch.jpg വരയൻ ഡാനിയോ Zebra danio Danio rerio Cyprinidae
16 Devario malabaricus by Blaise.png ഒഴുക്കിലട്ടി Malabar Danio Devario malabaricus Cyprinidae
17 ചുട്ടിപ്പറവപ്പരൽ Indian Flying Barb Esomus danricus Cyprinidae
18 കണഞ്ഞോൻ
19 കുയിൽ (മത്സ്യം)
20 വയനാടൻ പരൽ
21 മുള്ളൻ പാവൽ
22 കുറുവ
23 പച്ചിലവെട്ടി
24 കട്ല
25 കാവേരിക്കണ്ണി
26 ഗോൾഡ് ഫിഷ്
27 ചെമ്പാലൻ കൂരൽ
28 കറുത്ത കൂരൽ
29 കോഴിമീൻ
30 കരിവാലൻ കൂരൻ
31 കരിയാൻ
32 ചെമ്പൻകൂരൽ
33 ചെംവാലൻ
34 കായ്പ്
35 അറൂളി
36 വാലേപ്പൊട്ടൻ
37 കൊടിയൻ പരൽ
38 ചെങ്കണിയാൻ
39 മൂക്കൻ പരൽ
40 പൂവാലിപ്പരൽ Puntius filamentosus Cyprinidae
41 വാഴക്കാവരയൻ
42 പാറപ്പരൽ
43 സ്വർണ്ണവാലൻ പരൽ Pethia punctata Cyprinidae
44 ചുട്ടിപരൽ Pethia muvattupuzhaensis Cyprinidae
45 പൂക്കോടൻ പരൽ
46 ഈറ്റിലക്കണ്ട Channa barb Puntius ophicephalus Cyprinidae
47 മച്ചള്
48 മാമള്
49 കരിമ്പാച്ചി
50 കുള്ളൻ കല്ലൊട്ടി
51 തടിയൻ കല്ലൊട്ടി
52 നീലക്കല്ലൊട്ടി
53 കറുമ്പൻ കല്ലൊട്ടി
54 മുള്ളൻ കൽനക്കി
55 കൽനക്കി
56 കാടൻ കൽനക്കി
57 തവിടൻ കൽപ്പൂളോൻ
58 വെളുമ്പൻ കൽപ്പൂളോൻ
59 പച്ചകൽനക്കി
60 നീളൻ കപ്പൂളോൻ
61 വരയൻ കൊയ്മ
62 പുള്ളോൻ കൊയ്ത്ത
63 ചെമ്പൻ കൊയ്ത്ത
64 നീളൻ കൊയ്ത്ത
65 പുള്ളികൊയ്മ
66 പച്ചകൊയ്മ
67 പാണ്ടൻ കൊയ്ത്ത
68 പച്ചപ്പാണ്ടൻ കൊയ്ത്ത
69 സുന്ദരൻ കൊയ്ത്ത
70 ആനമല കൊയ്ത്ത
71 ചെറു പൂന്താരകൻ
72 ചക്കമുള്ളൻ
73 ചില്ലൻ കൂരി
74 മഞ്ഞ വരയൻ കൂരി
75 ഏട്ടക്കൂരി
76 ഉരുളൻ കൂരി
77 തളുമ്പൻ വാള
78 തൊണ്ണൻ വാള
79 ആറ്റുവാള
80 കറുമ്പൻ കാൽകാരി
81 വെളുമ്പൻ കാൽകാരി
82 മഞ്ഞ വളയൻ കാൽകാരി
83 കുരുടൻമുഷി (കോട്ടയം)
84 കാരി Asian Stinging catfish Heteropneustes fossilis Heteropneustidae
85 അരച്ചുണ്ടൻ
86 സ്വർണ്ണതൊണ്ടി
87 തൊണ്ടി (മത്സ്യം)
88 ആരകൻ
89 കല്ലാരകൻ
90 പുഴ അറിഞ്ഞീൻ
91 കുഞ്ഞറിഞ്ഞീൻ
92 മുതുക്കി
93 അണ്ടിക്കള്ളി
94 ചെമ്പൻ അണ്ടിക്കള്ളി
95 കരിമീൻ Green chromide Etroplus suratensis Cichlidae
96 സിലോപ്
97 പൂളോൻ
98 പുഴപ്പൂളോൻ
99 കരിങ്കണ
100 ചേറൻ
101 വരാൽ Snakehead murrel / Common snakehead Channa striata Channidae
102 വട്ടോൻ
103 ആറ്റുണ്ട Dwarf pufferfish / Malabar pufferfish Carinotetraodon travancoricus Tetraodontidae
104 തുപ്പലുകൊത്തി
105 ആറ്റു കണഞ്ഞോൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>